Ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam tại Việt Nam/ Divorce between a foreigner and Vietnamese in Viet Nam

Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014, để Ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam tại Việt Nam, bạn cần nộp đơn đến Toà án có thẩm quyền để yêu cầu Toà án giải quyết. Lúc này, bạn cần xem xét các vấn đề sau đây: quan hệ hôn nhân; phân chia tài sản chung và việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chung.
To divorce in Viet Nam, you need to apply to a competent Court to request the Court to settle your Divorce. At this point, you need consider following issues: marital relationship, common properties division and custody children care.

Ở Việt Nam, có hai hình thức ly hôn đó là: (1) Ly hôn thuận tình; (2) Ly hôn đơn phương.
In Viet Nam, there are two types of divorce: consensual divorce and unilateral divorce.

1. Thuận tình ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam/ Consensual divorce between a Vietnamese and a foreigner

Ly hôn thuận tình được thực hiện khi vợ, chồng đã đồng ý ly hôn và đạt được sự đồng thuận về việc phân chia tài sản chung và việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chung.
A consensual divorce happens when spouses agree to divorce and reach consensus on common properties division and custody common children.

1.1. Thời gian giải quyết thuận tình ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam
Time to settle the consensual divorce between a foreigner and a Vietnamese

Thời gian giải quyết ly hôn thuận tình tại Toà án sẽ tại Toà án sẽ mất khoảng 2-3 tháng.
It could take around 2 – 3 months to settle the consensual divorce by the Court.

1.2. Toà án có thẩm quyền giải quyết thuận tình ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam
The competent Court to settle consensual divorce between for a foreigner and a Vietnamese

Toà án có thẩm quyền giải quyết có thể là Toà án cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi cư trú hoặc làm việc của vợ, chồng. Vợ, chồng có thể lựa chọn Toà án nơi cư trú hoặc làm việc của một trong hai bên để nộp đơn.
The competent Court is either the District Court or Provincial Court where spouses reside or work. Spouses can choose the Court where either party resides or works to file an application to settle their divorce.

1.3. Quy trình ly hôn thuận tình: 
Consensual divorce process:

 • Bước 1: Vợ, chồng cùng ký vào đơn yêu cầu thuận tình ly hôn và nộp đơn đến Toà án có thẩm quyền
  Step 1: Spouses sign on the application document requesting for consensual divorce and submit it to the competent Court.
 • Bước 2: Thẩm phán được phân công sẽ xem xét đơn và ra Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí nếu đơn hợp lệ. Sau khi vợ, chồng nộp tiền tạm ứng án phí, Toà án thụ lý vụ án để giải quyết.
  Step 2: The in-charge judge will consider the application document and issue the Notice of court fee that the applicant is required to pay in advance if the application document is valid. After spouses pay this advance court fee, the court will accept the case for settlement.
 • Bước 3: Toà án mở phiên họp giải quyết công nhận thuận tình ly hôn.
  Step 3: The court opens a meeting to resolve the consensual divorce.

2. Ly hôn đơn phương/ Consensual divorce

Ly hôn đơn phương là thủ tục được tiến hành khi yêu cầu ly hôn được gửi đến Toà án theo yêu cầu của một bên – gọi là nguyên đơn và không có sự đồng ý của bên kia – gọi là bị đơn.
Unilateral divorce is a procedure conducted when a request for divorce is submitted to the Court at the request of one party – called as the plaintiff and without the consent of the other party – called as the defendant.

2.1. Thời gian giải quyết đơn phương ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam
Time to settle the unilateral divorce between a foreigner and a Vietnamese

Thời gian giải quyết ly hôn đơn phương thường mất khoảng 5 – 7 tháng để thực hiện. Một số trường hợp, thời gian này có thể kéo dài hơn nếu vụ ly hôn có phát sinh các tình tiết phức tạp về tài sản hoặc các tình tiết khác.
Unilateral divorce settlement usually takes about 5-7 months. In some cases, this settlement time may be longer if the divorce has complicated issues regarding properties or other complex circumstance

2.2. Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn phương ly hôn giữa người nước ngoài và người Việt Nam
The competent Court to settle unilateral divorce between for a foreigner and a Vietnamese

Thông thường, Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án ly hôn là Toà án cấp Tỉnh hoặc cấp huyện nơi bị đơn cư trú hoặc làm việc. Trong một số trường hợp nhất định, luật cho phép đương sự trong vụ án được lựa chọn Toà án giải quyết.
Usually, the competent Court to settle divorce case is either the Provincial Court or District Court where the defendant resides or works. In some certain cases, the law allows the litigant in the case to choose the Court for settlement.

2.3. Quy trình ly hôn đơn phương/ Unilateral divorce process:

 • Bước 1: Người yêu cầu ly hôn nộp đơn khởi kiện đến Toà án có thẩm quyền;
  Step 1: The divorce petitioner submits a lawsuit petition to a competent court;
 • Bước 2: Thẩm phán được phân công sẽ xem xét đơn và ra Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí nếu đơn hợp lệ; Sau khi vợ, chồng nộp tiền tạm ứng án phí, Toà án sẽ thụ lý vụ án để giải quyết;
  Step 2: The in-charge judge will review the petition for divorce and issue a Notice of court fee that the applicant is required to pay in advance if the petition for divorce is valid; After the plaintiff and defendant pay this advance court fee, the Court will accept the case for settlement;
 • Bước 3: Trước khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án mở phiên họp công khai chứng cứ trong vụ án và hoà giải. Trong phiên họp này, Toà án tạo điều kiện cho các bên thoả thuận về việc hàn hắn hoặc thoả thuận về việc đồng ý ly hôn, phương án phân chia tài sản và chăm sóc con cái.
  Step 3: Before bringing the case to trial, the Court opens a meeting to publicize the evidence in the case and conduct reconciliation procedure. During this session, the Court creates conditions for the parties to heal and continue their marriage or agree to a divorce, a plan to divide properties and take care of custody children.
 • Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử

Những vấn đề bạn cần chuẩn bị khi ly hôn tại Việt Nam:

 • Tìm hiểu quy định pháp luật về Hôn nhân & gia đình và các quy định pháp luật có liên quan;
  Research the legal provisions on Marriage & family and related laws;
 • Chuẩn bị đơn khởi kiện với đầy đủ các nội dung cần thiết theo đúng quy định pháp luật;
  Prepare a lawsuit petition with all necessary contents in accordance with law;
 • Dự kiến một phương án hoà giải để đề xuất cho bên trong vụ án;
  Propose a conciliation plan for the parties to the case;
 • Chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ cũng như cung cấp lời khai phù hợp để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của bạn.
  Prepare documents, evidence as well as provide appropriate testimony to prove your claim.
 • Nghiên cứu, đánh giá tài liệu chứng cứ do bên kia cung cấp.Study and evaluate documents and evidence provided by the other party.
 • Chuẩn bị bản phân tích pháp lý để cung cấp cho Toà án.
  Prepare a legal analysis to provide to the Court.
 • Sắp xếp thời gian để tham gia các buổi làm việc, phiên họp và phiên xét xử của Toà án.
  Arrange time to attend sessions, meetings and hearings of the Court.

Trong thực tế, do sự phức tạp của quy định pháp luật Việt nam và các xung đột, mâu thuẫn về lợi ích khi phân chia tài sản và con cái, một vụ án ly hôn thường có tính chất phức tạp và có thể gây ra nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian và công sức của bạn. Một luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu về ly hôn sẽ có thể giúp bạn thực hiện tốt hơn các vấn đề đã nêu ở trên và giúp bạn đạt được quyền lợi tốt nhất.
In fact, due to the complexity of Vietnam’s legal regulations and conflicts of interest when dividing properties and custody  children, a divorce case is often complicated in nature and caused may difficulties which willtake a lot of your time and effort. A lawyer with extensive experience in divorce will be able to better help you with the issues outlined above and help you achieve your best interests.

Nếu bạn cần tư vấn chi tiết hơn, vui lòng liên hệ cho Luật sư ly hôn chúng tôi.
If you need more detailed advice, please contact for us.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *